La responsabilitat penal de l’empresa: la nova preocupació dels empresaris.

Des de la reforma del Codi Penal que va tenir lloc l’any 2010 -Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny (entrada en vigor el 23 de desembre de 2010) les empreses poden respondre per les seves actuacions també davant els Tribunals Penals. Responsabilitat penal que ha acabat de regular-se amb la darrera reforma del Codi Penal operada l’any 2015 – Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març (entrada en vigor l’1 de juliol de 2015).

Des d’aquestes dues reformes, part dels delictes que fins a la mateixa només podien cometre les persones (estafes, aixecaments de béns, falsificacions, contra el medi ambient, informàtics, contra la propietat intel·lectual, blanqueig de capitals, fiscals i contra la seguretat social, entre altres) ara també poden ser comesos per les empreses. Actualment són més de vint el delictes que el Codi Penal preveu puguin cometre també les empreses i vàries ja les sentències condemnatòries per a empreses.

Són més de vint els delictes que el Codi Penal preveu que poden cometre les empreses.

La novetat de la reforma.

És a dir, que fins a l’any 2010 quan es condemnava a algú per les actuacions que hagués fet en el context d’una empresa, aquesta -l’empresa- només responia econòmicament dels perjudicis causats si el condemnat no tenia prou recursos per fer-ho.

La novetat de la reforma és precisament que ara l’empresa, com a entitat, pot respondre en primer lloc -juntament amb la persona que ha comès el fet delictiu- els dos, com a responsables penals, amb el què això suposa: la consideració de l’empresa com a investigada (imputada) en un procediment penal i la possible imposició d’una condemna penal específica per a aquesta.

Possible imposició d'una condemna penal específica per a cada empresa.

La condemna penal.

Per que es pugui condemnar penalment a l’empresa és necessari, segons preveu el vigent article 31 bis del Codi Penal, el següent:

a) Que el fet s’hagi comès per una persona que pugui representar legalment l’empresa o que tingui atribuïdes facultats per prendre decisions, organitzar i/o controlar l’empresa.

b) O bé, que el fet s’hagi comès per alguna persona que estigui sota les ordes dels anteriors, sempre i quan haguessin fallat les mesures de supervisió i control del primers sobre els segons.

En un o altre cas, serà necessari sempre que el fet concret s’hagi produït en el desenvolupament de l’activitat de l’empresa, i per compte i benefici, directe o indirecte, d’aquesta.

És necessari que el fet s'hagi produït en el desenvolupament de l'activitat empresarial.

Les penes imposades.

Les penes que el Codi Penal preveu es puguin imposar a les empreses són, segons l’article 33.7 del Codi Penal les següents:

  • Multa.
  • Dissolució de l’empresa.
  • Suspensió de l’activitat de l’empresa fins a un màxim de cinc anys.
  • Tancament dels locals i Establiments de l’empresa fins a un màxim de cinc anys.
  • Prohibició temporal o definitiva de realitzar aquelles activitats en el desenvolupament de les quals s’ha comès, afavorit o encobert el delicte.
  • Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes publiques, per contractar en el sector públic i gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de la seguretat social per termini màxim de quinze anys.
  • Intervenció judicial de l’empresa pel temps que s’estimi necessari fins un màxim de cinc anys, en protecció dels drets dels treballadors i d’aquells a qui l’empresa deu diners (creditors).

Cal tenir en compte que la suspensió, el tancament i la intervenció judicial podrien acordar-se a l’inici del procediment (durant la fase d’investigació)com a mesura cautelar, si els primers indicis de la comissió del delicte son suficientment sòlids i si jutge instructor adverteix que el temps d’espera per la tramitació de la causa genera riscos que cal evitar.

Finalment, el Codi Penal preveu la possibilitat d’alliberar la responsabilitat penal a l’empresa si aquesta, abans de la comissió del delicte, havia pres i executat una sèrie de mesures eficaces d’organització i gestió amb la finalitat d’evitar fets com els comesos o per reduir de manera molt significativa el risc de la seva comissió. Aquestes mesures, però, han de complir tots els requisits previstos a l’article 31 bis 2 del Codi Penal.