ELSNOSTRESSERVEIS

LAWES assumeix la representació de la defensa dels interessos dels seus clients en tota classe d'assumptes penals.

Dret Penal

LAWES es fa càrrec de l’assumpte penal des de l’inici del mateix fins al dictat de la sentència ferma final. En cas de sentencia condemnatòria per al client LAWES ofereix assistència complerta també per a la fase d’execució de sentència per tal d’obtenir la millor manera de compliment de la resolució evitant l’ingrés a presó.

Assessorament jurídic preprocessal en matèria penal per a persones físiques i jurídiques.

Representació del client (com acusació o defensa) en totes les instàncies penals i en tota classe de delictes. Interposició de denúncies i querelles, assistència a diligències d’instrucció, assitència a judicis, recursos penals de tota classe i davant tots els òrgans jurisdiccionals penals espanyols, europeus i internacionals. Inclòs procediment davant el Tribunal del Jurat i davant la jurisdicció de menors.

Un cop dictada sentencia de condemna, actuació en tota la fase d’execució per treballar tots els aspectes relatius a les formes de compliment de la pena imposada.

Emissió d’informes i dictàmens sobre viabilitat d’accions penals i sobre altres qüestions en matèria penal.

Dret Penitenciari

Si l’ingrés a presó resulta inevitable, els coneixements i experiencia de l’equip de LAWES permet oferir al client un assessorament integral en tota la fase de compliment en Centre Penitenciari.

  • Preparació d’ingrés en el corresponent Centre Penitenciari.
  • Seguiment de l’expedient penitenciari fins al moment del llicenciament definitiu.
  • Recursos davant el jutge de Vigilància Penitenciària i altres tràmits i gestions davant l’Administració Penitenciària.
  • Intervenció davant de tots els operadors (judicials i administratius) en l’àmbit penitenciari.
  • Assessorament i gestions en classificació penitenciària, permisos de sortida, permisos extraordinaris, trasllats, obtenció del tercer grau i llibertat condicional.
  • Acompanyament tècnic i suport emocional a les famílies dels interns.

Corporate Defense i Compliance

  • Assessorament jurídic, preventiu i organitzatiu a les persones jurídiques en l’àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i introducció als programes de compliment.
  • Informes i dictàmens en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques i criminal compliance.
  • Elaboració i/o revisió de programes de compliment normatiu en relació amb les exigències del model de responsabilitat penal de les persones jurídiques.